સ્પોર્ટસ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી
સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 High Perfomance Manager માસ્ટર ડિગ્રી 75000 to 200000 0 65 Minimum 4 જગ્યા
2 Sr.Consultant માસ્ટર ડિગ્રી 75000 to 200000 0 65 Minimum 2 જગ્યા
3 Consultant માસ્ટર ડિગ્રી 75000 to 200000 0 65 Minimum 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. High Perfomance Manager

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-10 00:00:00 થી 2019-03-27 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Sports Authority of India * Post Name : High Perfomance Manager * Vacancies : 4 * job Location : All Over India * Qualification : Master Degree * Age Limite : Maximum 65 Year * Pay Scale : Rs.75,000 - Rs.2,00,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://sportsauthorityofindia.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1zmxGk6Fy6rDrphHtWuSYdGhc6YUykmoY/view)

 • 2. Sr.Consultant

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-10 00:00:00 થી 2019-03-27 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Sports Authority of India * Post Name : Sr.Consultant * Vacancies : 2 * job Location : All Over India * Qualification : Master Degree * Age Limite : Maximum 65 Year * Pay Scale : Rs.75,000 - Rs.2,00,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://sportsauthorityofindia.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1zmxGk6Fy6rDrphHtWuSYdGhc6YUykmoY/view)

 • 3. Consultant

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-10 00:00:00 થી 2019-03-27 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Sports Authority of India * Post Name : Consultant * Vacancies : 2 * job Location : All Over India * Qualification : Master Degree * Age Limite : Maximum 65 Year * Pay Scale : Rs.75,000 - Rs.2,00,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://sportsauthorityofindia.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1zmxGk6Fy6rDrphHtWuSYdGhc6YUykmoY/view)

સ્પોર્ટસ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો