પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પેરામેડિકલ 12 પાસ N/A 0 21 to 40 308 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પેરામેડિકલ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-05 00:00:00 થી 2019-04-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Sikkim Public Service Commission * Post Name : Paramedical * Vacancies : 308 * job Location : Sikkim * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 21 to 40 Year * Pay Scale : In Notification * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Examination Viva-voce * interview Apply Online Link : [Click Here](http://spscskm.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://164.100.149.196/spsc/login.htm)

SPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો