પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કન્સલ્ટન્ટ, ઓફિસ અસીસ્ટંન્ટ 12 પાસ 17500 to 35000 0 40 Minimum 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. કન્સલ્ટન્ટ, ઓફિસ અસીસ્ટંન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-12 00:00:00 થી 2019-01-12 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research * Post Name : Consultant, Office Assistant * Total Post : 10 * Job Location : Guwahati, Assam * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.17,500 - Rs.35,000/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](http://www.svnirtar.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1MjHjBjRTADKFosMAzelz8BYjhRECyePO/view?usp=drive_open)

SVNIRTAR ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો