પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સબ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ પોલીસ સ્નાતકની ડિગ્રી 36900 to 116600 1000 21 to 35 969 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સબ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ પોલીસ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-20 00:00:00 થી 2019-04-19 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board * Post Name : Sub Inspector of Police * Vacancies : 969 * job Location : Tamilnadu * Qualification : Bachelor's Degree * Age Limite : 21 to 35 Year * Pay Scale : Rs.36,900 - Rs.1,16,600/- * Application Fee : Rs.500 - Rs.1000/- > Selection Process : * Written Exam * Physical Measurement Test (PMT) * Endurance Test * Physical Efficiency Test (PET) * Viva-Voce * Special Marks Apply Online Link : [Click Here](http://www.tnusrbonline.org/) Application Form Link : [Download](http://www.tnusrbonline.org/)

તમિલનાડુ પોલીસ SI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો