પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગેંગમેન 5 Pass 15500 to 51500 1000 18 to 40 5000 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ગેંગમેન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-22 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tamil Nadu Electricity Board, Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd * Post Name : Gangman (Trainee) * Vacancies : 5000 * job Location : Tamilnadu * Qualification : 5th Pass * Age Limite : 18 to 40 Year * Pay Scale : Rs.15,500 - Rs.51,500/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.500/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.tangedco.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://www.tangedco.gov.in/)

TANGEDCO  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો