પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 નર્સ Diploma in Nursing 14000 200 18 to 57 520 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. નર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-06 00:00:00 થી 2019-02-26 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tamil Nadu, Medical Services Recruitment Board * Post Name : Nurses * Total Post : 520 * Job Location : Chennai, Tamil Nadu * Age Limited : 18 to 57 Year * Education Qualification : Diploma in Nursing * Salary : Rs.14,000/- > Selection Process : * Written exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Post Vacancies Details : * Man : 363 * Women : 157 Apply Online : [Click Here](http://mrb.online-ap1.com/) Application Online Link : [Download](http://mrb.online-ap1.com/)

TN MRB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો