પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 શિફ્ટ એન્જિનિયર ડિપ્લોમા 35600 to 112800 0 N/A 10 જગ્યા
2 અસિસ્ટન્ટ મેનેજર ડિપ્લોમા 36200 to 114800 0 N/A 7 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. શિફ્ટ એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-30 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Tamil Nadu Civil Supplies Corporation * Post Name : Shift Engineer * Total Post : 10 * Job Location : Tamilnadu * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs.35,600 - Rs.1,12,800/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.tncsc.tn.gov.in/) Shift Engineer : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1ino5IsbJ2UnziEqLgNAIt-Ahcg2brmfI/view?usp=drive_open) Assistant Manager (Quality Control) : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1hC6WSZBtGcKgRzVu1cfCekJPNz32SaKX/view) Application Online Link : [Download](http://www.tncsc.tn.gov.in/)

 • 2. અસિસ્ટન્ટ મેનેજર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-30 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Tamil Nadu Civil Supplies Corporation * Post Name : Assistant Manager * Total Post : 7 * Job Location : Tamilnadu * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs.36,200 - 1,14,800/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.tncsc.tn.gov.in/) Shift Engineer : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1ino5IsbJ2UnziEqLgNAIt-Ahcg2brmfI/view?usp=drive_open) Assistant Manager (Quality Control) : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1hC6WSZBtGcKgRzVu1cfCekJPNz32SaKX/view) Application Online Link : [Download](http://www.tncsc.tn.gov.in/)

TNCSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો