પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર Post Graduate 17500 to 60000 0 55 Minimum 106 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-13 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tamilnadu Corporation for Development of Women * Post Name : Assistant Project Officer * Total Post : 106 * Job Location : Tamilnadu * Age Limited : Maximum 55 Year * Education Qualification : Post graduate * Salary : Rs.17,500/- per month to Rs.60,000/- per month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written exam * Personal Interview Apply Online : [Click Here](http://rewardsocietyvpm.org/) Application Online Link : [Download](http://rewardsocietyvpm.org/register)

TNSRLM ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો