પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સબ એન્જીનીયર (SE) જાહેરાતમાં જુઓ 20535 100 18 to 44 497 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સબ એન્જીનીયર (SE)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-04 00:00:00 થી 2018-06-05 00:00:00

  ચૂકવણીની છેલ્લી તારીખ:
  2018-06-18 00:00:00 થી 2018-06-18 00:00:00

  હોલ ટિકિટ તારીખ:
  2018-06-30 00:00:00 થી 2018-06-30 00:00:00

  પરીક્ષા તારીખ:
  2018-07-08 00:00:00 થી 2018-07-08 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Northern Power Distribution Company of Telangana Limited * Total Post : 497 * Job Location : Telangana * Name of the Post : Sub Engineer (SE) * Age Limit : Minimum 18 year to Maximum 44 year * Pay Scale : Rs.20,535 * Selection Process : Written Exam, Interview >Education Qualification : * Diploma in Electrical Engineering (DEE) or Diploma in Electrical & Electronics Engineering (DEEE) or Graduation in Electrical Engineering >Application Fee : * Contenders Applicants : Rs.100/ * Examination fee : Rs.120/- * All Other Applicants (ST/SC/BC) : Nil Apply Online Link : [Click Here](http://tsnpdcl.cgg.gov.in/)

TSNPDCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો