પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગામ મહેસૂલ અધિકારી મધ્યમ 16400 to 49870 200 18 to 44 700 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ગામ મહેસૂલ અધિકારી

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-08 00:00:00 થી 2018-07-02 00:00:00

  પરીક્ષા તારીખ:
  2018-09-16 00:00:00 થી 2018-09-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Telangana State Public Service Commission * Post Name : Village Revenue Officer * Total Post : 700 * Job Location : Telangana * Age Limited : 18 year to 44 year * Education Qualification : Intermediate * Salary : Rs. 16400 to 49870/- >Pay : * Application Fees : 200 * Examination Fees : 80 * SC/ST/BC, Unemployed, TS, PH/ Ex-serviceman : Nill * Payment Mode (Online) : SBI ePay >Apply Online Link : [Click Here](https://tspsc.gov.in/TSPSCWEB0508/)

TSPSC VRO ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો