તુમકુર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
તુમકુર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Peon 8 પાસ 17000 to 42000 100 18 to 40 9 જગ્યા
2 ટાઇપીસ્ટ કૉપિસ્ટ 8 પાસ 17000 to 42000 100 18 to 40 4 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Peon

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-21 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Tumkur District Court * Post Name : Peon * Total Post : 9 * Job Location : Tumakuru, Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs. 17,000/- to Rs. 42,000 /- pm > Selection Process : * Written exam * Interview > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 100 /- * SC/ST Category-I candidates: Rs.50/- Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/tumakuru) Notifications Peon : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1M9T-uJWN1PlckYVuZYONzXIF3fBCziOM/view?usp=drive_open) Notifications Typist Copyist : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1v8Z4TAGHPD9_HVWs9AZDgurppzv6qVkO/view?usp=drive_open) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/tumkur-onlinerecruitment)

 • 2. ટાઇપીસ્ટ કૉપિસ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-21 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Tumkur District Court * Post Name : Typist Copyist * Total Post : 4 * Job Location : Tumakuru, Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs. 17,000/- to Rs. 42,000 /- pm > Selection Process : * Written exam * Interview > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 100 /- * SC/ST Category-I candidates: Rs.50/- Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/tumakuru) Notifications Peon : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/tumkur-onlinerecruitment) Notifications Typist Copyist : [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1v8Z4TAGHPD9_HVWs9AZDgurppzv6qVkO/view?usp=drive_open) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/tumkur-onlinerecruitment)

તુમકુર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો