ઉડુપી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
ઉદુપી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટેનોગ્રાફર 10 પાસ 27650 to 52650 0 18 to 40 7 જગ્યા
2 પ્રોસેસ - સર્વર 10 પાસ 17950 to 37900 0 18 to 40 7 જગ્યા
3 ટાઇપીસ્ટ 10 પાસ 21400 to 42000 0 18 to 40 6 જગ્યા
4 Peon 10 પાસ 17000 to 28950 0 18 to 40 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સ્ટેનોગ્રાફર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Udupi District Court * Post Name : Stenographer * Total Post : 7 * Job Location : Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.27,650 - Rs.52,650/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/udupi) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/10gosB9JhNaNn0SGqqkJdGoyTbEmrZO-9/view )

 • 2. પ્રોસેસ - સર્વર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Udupi District Court * Post Name : Process - Server * Total Post : 7 * Job Location : Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.17,950 - Rs.37,900/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/udupi) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/10gosB9JhNaNn0SGqqkJdGoyTbEmrZO-9/view )

 • 3. ટાઇપીસ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Udupi District Court * Post Name : Typist * Total Post : 6 * Job Location : Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.21,400 - Rs.42,000/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/udupi) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/10gosB9JhNaNn0SGqqkJdGoyTbEmrZO-9/view )

 • 4. Peon

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Udupi District Court * Post Name : Peon * Total Post : 2 * Job Location : Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.17,000 - Rs.28,950/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/udupi) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/10gosB9JhNaNn0SGqqkJdGoyTbEmrZO-9/view )

ઉડુપી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો