પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેડિકલ પ્રોફેશનલ્સ MBBS ડિગ્રી 63000 0 21 to 30 12 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. મેડિકલ પ્રોફેશનલ્સ

  સૂચના તારીખ:
  2019-01-25 00:00:00 થી 2019-01-25 00:00:00

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-25 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : United India Insurance * Post Name : Medical Professionals * Total Post : 12 * Job Location : Tamil Nadu * Age Limited : 21 to 30 Year As On 31.12.2018 * Education Qualification : MBBS Degree * Selection Process : Interview * Salary : Rs. 63,000/- pm * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://uiic.co.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1afEG47mhMwvjcWCBUtteikNn5-7qv8e9/view?usp=drive_open)

UIIC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો