પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફોરેસ્ટ ગાર્ડ 12 પાસ 21700 to 69100 300 18 to 28 1218 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ફોરેસ્ટ ગાર્ડ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-05-21 00:00:00 થી 2018-07-04 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી તારીખ:
  2018-07-06 00:00:00 થી 2018-07-06 00:00:00

  એપ્લિકેશન ફી જમા કરવાની તારીખ:
  2018-07-09 00:00:00 થી 2018-07-09 00:00:00

  વિગતો:

  * Organization Name : Uttarakhand Staff Selection Commission * Post Name : Forest Guard * Total Post : 1218 * Education Qualification : 12 (HSC) Pass * Job Location : Uttarakhand * Age Limit : 18 year to 28 year * Selection Process : In notification * Pay Scale : 21700 - 69100​ * Application Fee : General/OBC Applicant must be pay to application fees 300 and other cast applicant pay to 150 Rs. >Physical Fitness Test 1. Male Hegight : 163 CM 2. Female Height : 150 CM 1. Male Long Jump : 4 Meter 2. Female Long Jump : 2 Meter 1. Male High Jump : 1.10 Meter 2. Female High Jump : 0.70 Meter Apply Online Link : [Click Here](http://www.uksssc.in/ADVERTISEMENTUKSSSC/Default.aspx)

UKSSSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો