પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જેલ વાર્ડર (Male) 10 પાસ 21700 to 69100 400 18 to 22 3012 જગ્યા
2 જેલ વાર્ડર (Female) 10 પાસ 21700 to 69100 400 18 to 25 626 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જેલ વાર્ડર (Male)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-18 00:00:00 થી 2019-02-09 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board * Post Name : Jail Warder (Male) * Total Post : 3012 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : 18 to 22 Year * Education Qualification : 10th, Pass * Salary : Rs. 21,700 – 69,100/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs.400/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Nil Apply Online : [Click Here](http://www.uppbpb.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://uppbpb.gov.in/)

 • 2. જેલ વાર્ડર (Female)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-18 00:00:00 થી 2019-02-09 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board * Post Name : Jail Warder (Female) * Total Post : 626 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : 18 to 25 Year * Education Qualification : 10th, Pass * Salary : Rs. 21,700 – 69,100/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs.400/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Nil Apply Online : [Click Here](http://www.uppbpb.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://uppbpb.gov.in/)

UP પોલીસ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો