પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Consultant (SO Level) Degree 31000 0 63 Minimum 10 જગ્યા
2 Consultant (ASO Level) Degree 28000 0 63 Minimum 5 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Consultant (SO Level)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-07 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Union Public Service Commission * Post Name : Consultant (SO Level) * Vacancies : 10 * job Location : Delhi * Qualification : Degree * Age Limite : Maximum 63 Year * Pay Scale : Rs.31,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://upsc.gov.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1FpuugmIHs67MXdW7gN-xJJlung-xwxd1/view)

 • 2. Consultant (ASO Level)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-07 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Union Public Service Commission * Post Name : Consultant (ASO Level) * Vacancies : 5 * job Location : Delhi * Qualification : Degree * Age Limite : Maximum 63 Year * Pay Scale : Rs.28,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://upsc.gov.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1FpuugmIHs67MXdW7gN-xJJlung-xwxd1/view)

UPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો