પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Indian Statistical Service Post Graduate N/A 200 21 to 35 33 જગ્યા
2 Indian Economic Service Post Graduate N/A 200 21 to 35 32 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Indian Statistical Service

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-20 00:00:00 થી 2019-04-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Union Public Service Commission * Post Name : Indian Statistical Service (ISS) * Vacancies : 33 * job Location : All Over India * Qualification : Post-Graduate Degree * Age Limite : 21 to 35 Year * Pay Scale : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](https://upsconline.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://upsconline.nic.in/mainmenu2.php)

 • 2. Indian Economic Service

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-20 00:00:00 થી 2019-04-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Union Public Service Commission * Post Name : Indian Economic Service (IES) * Vacancies : 32 * job Location : All Over India * Qualification : Post-Graduate Degree * Age Limite : 21 to 35 Year * Pay Scale : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](https://upsconline.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://upsconline.nic.in/mainmenu2.php)

UPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો