પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લેખપાલ 12 પાસ 21700 to 69100 0 18 to 40 1364 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લેખપાલ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-06 00:00:00 થી 2019-04-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission * Post Name : Lekhpal Ur : 1002 SC : 362 * Vacancies : 1364 * job Location : Uttar Pradesh * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 40 Year * Pay Scale : Rs.21,700 - Rs.69,100/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://upsssc.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://upsssc.gov.in/)

UPSSSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો