પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગ્રામ પંચાયત અધિકારી 12 પાસ 5200–2000–20200 185 18 to 40 1527 જગ્યા
2 ગ્રામીણ વિકાસ અધિકારી અને સુપરવાઇઝર 12 પાસ 5200–2000–20200 185 18 to 40 426 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ગ્રામ પંચાયત અધિકારી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-30 00:00:00 થી 2018-06-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department : Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission * Total Post : 1953 * Post Name : Gram Panchayat Officer * Job Location : Uttar Pradesh * Education Qualification : 12th Pass (HSC) * Age limited : Minimum 18 to Maximum 40 * Salary : Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 2000. >Application Fees : * General & OBC : 185 * All Other Cast : 95 >Selection Process: * Written Test /Computer-based Test * Physical Test * Interview >Apply Online Link : [Click Here](http://upsssc.gov.in/)

  • 2. ગ્રામીણ વિકાસ અધિકારી અને સુપરવાઇઝર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-30 00:00:00 થી 2018-05-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department : Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission * Total Post : 426 * Post Name : Village Development Officer &Supervisor * Job Location : Uttar Pradesh * Education Qualification : 12th Pass (HSC) * Age limited : Minimum 18 to Maximum 40 * Salary : Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 2000. >Application Fees : * General & OBC : 185 * All Other Cast : 95 >Selection Process: * Written Test /Computer-based Test * Physical Test * Interview >Apply Online Link : [Click Here](http://upsssc.gov.in/)

UPSSSC VDO ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો