પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટ્યુટર, ડેમોન્સ્ટ્રેટર MBBS ડિગ્રી 15600 to 65820 210 45 Minimum 402 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટ્યુટર, ડેમોન્સ્ટ્રેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-12 00:00:00 થી 2019-02-19 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : West Bengal Health Recruitment Board * Post Name : Tutor, Demonstrator * Total Post : 402 * Job Location : West Bengal * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : MBBS Degree * Salary : Rs.15,600 - Rs.65,820/- > Application Fees : * Gen / OBC: Rs.210/- * SC/ ST/ Ex-Servicemen: No Fees > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.wbhrb.in/) Application Online Link : [Download](http://www.wbhrb.in/onlineApplication)

WBHRB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો