પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Graduate in Engineering ડિપ્લોમા 3542 0 18 to 25 30 જગ્યા
2 Diploma in Engineering ડિપ્લોમા 4984 0 18 to 25 30 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Graduate in Engineering

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-15 00:00:00 થી 2019-04-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : West Bengal Power Development Corporation * Post Name : Graduate in Engineering * Vacancies : 30 * job Location : West Bengal * Qualification : Diploma * Age Limite : 18 to 25 Year * Pay Scale : Rs.3,542/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://wbpdcl.co.in/irj/go/km/docs/documents/PDCL/FINAL/Pages/Home.html) Application Form Link : [Download](https://wbpdcl.co.in/irj/go/km/docs/documents/PDCL/FINAL/Pages/Home.html)

 • 2. Diploma in Engineering

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-15 00:00:00 થી 2019-04-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : West Bengal Power Development Corporation * Post Name : Diploma in Engineering * Vacancies : 30 * job Location : West Bengal * Qualification : Diploma * Age Limite : 18 to 25 Year * Pay Scale : Rs.4,984/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://wbpdcl.co.in/irj/go/km/docs/documents/PDCL/FINAL/Pages/Home.html) Application Form Link : [Download](https://wbpdcl.co.in/irj/go/km/docs/documents/PDCL/FINAL/Pages/Home.html)

WBPDCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો