પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સુપરવાઇઝર Graduate 7100 to 37600 160 39 Minimum 2954 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સુપરવાઇઝર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-08 00:00:00 થી 2019-04-16 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : West Bengal Public Service Commission * Post Name : Supervisor * Vacancies : 2954 * job Location : West Bengal * Qualification : Graduate in any discipline * Age Limite : Maximum 39 Year * Pay Scale : Rs.7,100 - to Max. Rs.37,600/- > Application Fee : * General / OBC: Rs.160/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://pscwb.ucanapply.com) Application Form Link : [Download](https://pscwb.ucanapply.com/EntrancePSC1/entrance/?app-id=UElZMDAwMDAwMQ==)

WBPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો