પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિવિલ જજ Law ડિગ્રી 27700 to 44770 210 23 to 45 35 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિવિલ જજ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-04 00:00:00 થી 2019-03-19 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : West Bengal Public Service Commission * Post Name : Civil Judge (Jr. Divn.) * Vacancies : 35 * job Location : West Bengal * Qualification : Degree in Law * Age Limite : 23 to 45 Year * Pay Scale : Rs.27,700 - Rs.44,770/- > Selection Process : * Preliminary Examination * Final Examination * Personality Test > Application Fee : * Gen / OBC: Rs.210 * SC / ST / PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](http://pscwbapplication.in/) Application Form Link : [Download](http://pscwbapplication.in/)

WBPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો