પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ફાઇનાન્સ) Post Graduate 9300 to 39100 400 18 to 27 34 જગ્યા
2 અસિસ્ટન્ટ મેનેજર (F&A) Post Graduate 9300 to 39100 400 18 to 27 27 જગ્યા
3 અસિસ્ટન્ટ મેનેજર (HR&A) Post Graduate 9300 to 39100 400 18 to 27 20 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ફાઇનાન્સ)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-11-03 00:00:00 થી 2018-11-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : West Bengal State Electricity Distribution Company ltd * Post Name : Junior Executive (Finance) * Total Post : 34 * Job Location : Kolkata, West Bengal * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : Post-Graduate * Salary : Rs.9,300 - Rs.39,100 + Grade Pay * Application Fees : Rs.400/- > Selection Process : * Written Test * Computer Proficiency Test * Personal Interview Apply Link : [Download](http://www.wbsedcl.in/) Application Online Link : [Download](https://www.wbsedcl.in/irj/go/km/docs/internet/new_website/careers.html)

 • 2. અસિસ્ટન્ટ મેનેજર (F&A)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-11-03 00:00:00 થી 2018-11-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : West Bengal State Electricity Distribution Company ltd * Post Name : Assistant Manager (F&A) * Total Post : 27 * Job Location : Kolkata, West Bengal * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : Post-Graduate * Salary : Rs.9,300 - Rs.39,100 + Grade Pay * Application Fees : Rs.400/- > Selection Process : * Written Test * Computer Proficiency Test * Personal Interview Apply Link : [Download](http://www.wbsedcl.in/) Application Online Link : [Download](https://www.wbsedcl.in/irj/go/km/docs/internet/new_website/careers.html)

 • 3. અસિસ્ટન્ટ મેનેજર (HR&A)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-11-03 00:00:00 થી 2018-11-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : West Bengal State Electricity Distribution Company ltd * Post Name : Assistant Manager (HR&A) * Total Post : 20 * Job Location : Kolkata, West Bengal * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : Post-Graduate * Salary : Rs.9,300 - Rs.39,100 + Grade Pay * Application Fees : Rs.400/- > Selection Process : * Written Test * Computer Proficiency Test * Personal Interview Apply Link : [Download](http://www.wbsedcl.in/) Application Online Link : [Download](https://www.wbsedcl.in/irj/go/km/docs/internet/new_website/careers.html)

WBSEDCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો