પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 RMO cum Clinical Tutor / Demonstrator Degree 49000 0 N/A 17 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. RMO cum Clinical Tutor / Demonstrator

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-03-25 00:00:00 થી 2019-03-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : The West Bengal University of Health Sciences * Post Name : RMO cum Clinical Tutor / Demonstrator * Vacancies : 17 * job Location : West Bengal * Qualification : Degree * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.49,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://wbuhs.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1Kk32sMZ6E0_d68wd9SIQzSa_IT4ZUNXR/view)

WBUHS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો