પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 બ્લોક કોઓર્ડિનેટર ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 60000 0 20 to 45 148 જગ્યા
2 બ્લોક પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 60000 0 20 to 45 148 જગ્યા
3 ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 60000 0 20 to 45 21 જગ્યા
4 ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડીનેટર ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 60000 0 20 to 45 21 જગ્યા
5 Consultant ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 60000 0 20 to 45 5 જગ્યા
6 એકાઉન્ટન્ટ ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 60000 0 20 to 45 2 જગ્યા
7 પ્રોજેક્ટ એસોસિયેટ ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 60000 0 20 to 45 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. બ્લોક કોઓર્ડિનેટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Women & Child Development Dept, Haryana * Post Name : Block Coordinator * Total Post : 148 * Job Location : Haryana * Age Limited : 20 to 45 Year * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs. 60,000/- per month * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.wcdhry.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration-form)

 • 2. બ્લોક પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Women & Child Development Dept, Haryana * Post Name : Block Project Assistant * Total Post : 148 * Job Location : Haryana * Age Limited : 20 to 45 Year * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs. 60,000/- per month * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.wcdhry.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration-form)

 • 3. ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Women & Child Development Dept, Haryana * Post Name : District Project Assistant * Total Post : 21 * Job Location : Haryana * Age Limited : 20 to 45 Year * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs. 60,000/- per month * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.wcdhry.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration-form)

 • 4. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓર્ડીનેટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Women & Child Development Dept, Haryana * Post Name : District Coordinator * Total Post : 21 * Job Location : Haryana * Age Limited : 20 to 45 Year * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs. 60,000/- per month * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.wcdhry.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration-form)

 • 5. Consultant

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Women & Child Development Dept, Haryana * Post Name : Consultant * Total Post : 5 * Job Location : Haryana * Age Limited : 20 to 45 Year * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs. 60,000/- per month * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.wcdhry.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration-form)

 • 6. એકાઉન્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Women & Child Development Dept, Haryana * Post Name : Accountant * Total Post : 2 * Job Location : Haryana * Age Limited : 20 to 45 Year * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs. 60,000/- per month * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.wcdhry.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration-form)

 • 7. પ્રોજેક્ટ એસોસિયેટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Women & Child Development Dept, Haryana * Post Name : Project Associate * Total Post : 2 * Job Location : Haryana * Age Limited : 20 to 45 Year * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs. 60,000/- per month * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.wcdhry.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration-form)

WCD હરિયાણા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો