પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એપ્રેન્ટિસ 10 પાસ N/A 0 15 to 24 160 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એપ્રેન્ટિસ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-05 00:00:00 થી 2018-12-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : West Central Railway, WCR * Post Name : Apprentice * Total Post : 160 * Job Location : Kota, Rajasthan * Age Limited : 15 to 24 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : In Notification * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](https://www.mponline.gov.in/portal/) Application Online Link : [Download](https://www.mponline.gov.in/portal/)

WCR ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો