પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર ક્લાર્ક GDC&A/ CAIIB 17000 to 18000 0 18 to 35 133 જગ્યા
2 અસિસ્ટન્ટ (peon) GDC&A/ CAIIB 14000 to 15000 0 18 to 35 14 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર ક્લાર્ક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-13 00:00:00 થી 2019-04-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Yavatmal District Central Cooperative Bank * Post Name : Junior Clerk * Vacancies : 133 * job Location : Maharashtra * Qualification : GDC&A/ CAIIB * Age Limite : 18 to 35 Year * Pay Scale : Rs. 17,000/- to Rs. 18,000/- * Application Fee : IN Notification > Selection Process : * Written Test * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://yavatmaldccbank.co.in/) Application Form Link : [Download](http://yavatmaldccbank.co.in/)

 • 2. અસિસ્ટન્ટ (peon)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-13 00:00:00 થી 2019-04-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Yavatmal District Central Cooperative Bank * Post Name : Assistant (peon) * Vacancies : 14 * job Location : Maharashtra * Qualification : GDC&A/ CAIIB * Age Limite : 18 to 35 Year * Pay Scale : Rs. 14,000/- to Rs. 15,000/- * Application Fee : IN Notification > Selection Process : * Written Test * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://yavatmaldccbank.co.in/) Application Form Link : [Download](http://yavatmaldccbank.co.in/)

YDCC બેંક ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો